Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego CELLABIC

§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego CELLABIC, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym CELLABIC, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta opłaty za zamówione produkty, dostawy zamówienia, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
2. Sklep Internetowy CELLABIC działający pod adresem www.e-CELLABIC.pl prowadzony jest przez TM Labs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Al. Płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków, NIP 6751595379, KRS 0000680870 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Krakowie.
3. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie CELLABIC.pl, oraz na www.facebook.com/CELLABIC
4. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 
a) Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem www. e-CELLABIC.pl, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez TM Labs Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Al. Płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków, NIP 6751595379, KRS 0000680870 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Krakowie, adres e-mail: sklep@cellabic.pl
b) Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień oraz przetwarzania w celach marketingowych.
c) Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep Internetowy CELLABIC  skompletuje zamówienie i przekaże je do wysłania przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy na adres wskazany przez Klienta.
d) Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
e) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;
f) Konsument - osoba fizyczna dokonującą z TM Labs Sp. z o.o. w Krakowie czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
g) Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień
h) Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób płatności, itp.;
i) Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu;
5. Do korzystania ze Sklepu Internetowego CELLABIC, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego CELLABIC oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:
a) komputer stacjonarny lub urządzenie przenośne z procesorem minimum 500 Mhz, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość min. 1000 x 700 px i min. 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome itp.), klawiatura i myszka lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
6. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego CELLABIC, zgodnie z jego przeznaczeniem.
7. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego CELLABIC, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego CELLABIC, lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
8. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego CELLABIC do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego CELLABIC, jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp., bez uprzedniej zgody TM Labs Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
9. CELLABIC oświadcza, że sprzedawane w sklepie internetowym produkty są wolne od wad. Wyjątek stanowią te produkty, w których opisie jest to wyraźnie zaznaczone.
§2 Rejestracja i logowanie
1. Do dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym CELLABIC  jest konieczne dokonanie rejestracji.
2. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności RODO.
3. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej wybrać zakładkę  "Zarejestruj" wypełnić  wymagane dane. Po uzupełnieniu danych należy uruchomić ikonę „Zarejestruj”.
4. Podanie danych osobowych jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie Internetowym CELLABIC. Niepodanie wymaganych danych może zablokować czynność, której dane te dotyczyły.
5. Późniejsze logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się poprzez użycie loginu wybranego przy tworzeniu konta oraz hasła, które użytkownik wprowadził w formularzu rejestracyjnym.
6. Korzystając z usług CELLABIC Klient akceptuje zasady zawarte w Regulaminie oraz Politykę prywatności RODO.
7. Dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych przez TM Labs Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w celach związanych z realizacją sprzedaży.
§3 Składanie zamówień
1. Zamówienia w Sklepie Internetowym CELLABIC można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
2. Klient składa zamówienie poprzez wskazanie na stronie CELLABIC.pl produktu, którym jest zainteresowany i uruchomienie linku ukrytego pod polem „dodaj”. Następie Klient potwierdza gotowość do zakupu klikając przycisk „przejdź do koszyka”, następnie wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać: a) wyboru zamawianych towarów lub usług oraz ich ewentualnej specyfikacji (kolor, wielkość, itd.), b) adresu dostawy, c) wyboru sposobu płatności; d) domyślną formą udokumentowania transakcji jest faktura
3. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem i braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep Internetowy CELLABIC zawiadomi o tym fakcie Klienta drogą mailową lub telefoniczną. Klient będzie mógł zmienić lub anulować zamówienie.
 4. Konsument przed złożeniem zamówienia jest informowany na stronie Sklepu Internetowego „CELLABIC” o:
a) głównych cechach świadczenia; z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się ze Sklepem;
b) danych identyfikujących sprzedawcę, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
c) adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi Konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;
d) adresie, pod którym Konsument może składać reklamacje;
e) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach;
f) sposobie i terminie zapłaty;
g) sposobie i terminie spełnienia świadczenia oraz stosowanej procedurze rozpatrywania reklamacji;
h) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy;
i) kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;
j) obowiązku dostarczenia rzeczy bez wad;
5. Konsument jest zobowiązany przed złożeniem zamówienia wyraźnie potwierdzić, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
6. Potwierdzenie, o którym mowa w ustępie 5 powyżej następuje poprzez kliknięcie w ikonę "kupuję i płacę".
7. Po złożeniu zamówienia na podany przez Konsumenta adres poczty elektronicznej zostanie przesłana wiadomość potwierdzająca zawarcie umowy na odległość.
§4 Formy płatności i dostawy
1. Na stronie Sklepu Internetowego CELLABIC zamieszczona jest przy każdym oferowanym produkcie cena brutto. Cena produktów jest podawana w złotych polskich.
2. Oferta oraz ceny produktów ważne są do wyczerpania zapasów lub upłynięcia terminu obowiązywania oferty.
3. Klient może zapłacić za zamówienie:
 • przy odbiorze przesyłki (wyłącznie dla zarejestrowanych klientów),
 • dokonując przelewu tradycyjnego,
 • korzystając z usługi PayU
4. Zamówienie z CELLABIC jest realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej.
5. Cena za dostawę jest wskazana przy wyborze rodzaju wysyłki. Jeżeli Klient dokonał w Sklepie Internetowym zakupu na kwotę powyżej 200 zł, koszt dostawy ponosi Sprzedawca.
§5 Realizacja zamówień
1. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 16.
2. Czas realizacji zamówień złożonych i zaksięgowanych w danym dniu  po godz.9:00 to 48 h w dni robocze, liczone od momentu zaksięgowania wpłaty, na terenie Polski. Dla zamówień złożonych i zaksięgowanych w danym dniu do godz. 9:00 czas realizacji wynosi 24 h, wyłacznie dla wysyłek realizowanych przez firmę kurierską DPD oraz Inpost Paczkomat. W przypadku płatności za pobraniem czas realizacji liczony jest w dni robocze od złożenia zamówienia.
CELLABIC zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia w dłuższym niż 48 h terminie, o czym Klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub mailowo.
3. Zamówienie zagraniczne jest uzgadniane są indywidualnie drogą mailową.
4. Zamówienia składane w PLN są realizowane tylko na terenie Polski i Europy.
§6 Warunki reklamacji
 1. Reklamacje należy składać na formularzu  „Formularz reklamacji”
 2. Składając reklamację należy dostarczyć do Sklepu Internetowego CELLABIC reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym formularzem  reklamacyjnym.
 3. Reklamacje należy przesyłać na adres : Sklep CELLABIC, ul. Targowa 1a/4c; 32-005 Niepołomice; z dopiskiem "Reklamacja"
 4. O sposobie rozpatrzenia sprawy klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną, nie później niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia.
 5.  W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sklep Internetowy CELLABIC naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru. Sklep Internetowy CELLABIC może naprawiać reklamowany produkt tylko raz. W przypadku wystąpienia kolejnej wady Klient ma prawo żądać zwrotu pełnej kwoty, którą uiścił za produkt.
 1. Koszty bezpodstawnej reklamacji ponosi Klient.
 
Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji
§7 Prawo odstąpienia od umowy przez konsumenta.
 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1.  dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   •  obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
   •  polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  2. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy, może skorzystać z gotowego formularza” Formularz zwrotów”
 4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu należy wysłać listem poleconym na adres określony: Sklep CELLABIC, ul.Targowa 1a/4c; 32-005 Niepołomice; z dopiskiem "Zwrot" lub adres poczty elektronicznej sklep@cellabic.pl
 6. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. Konsument ma 14 dni na zwrot towaru, na adres  Sklep CELLABIC, ul. Nagietkowa 11; 32-005 Niepołomice: z dopiskiem "Zwrot". Zwracany towar wraz z dowodem zakupu powinien zostać zapakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. 
 1.  W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca ponosi koszty wysyłki rzeczy  do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie niemniej Konsument będzie musiał ponieść koszty zwrotu rzeczy.
 
 1. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku: umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 
 1. W przypadku wysłania przez CELLABIC.pl niekompletnego albo niezgodnego z zamówieniem towaru, koszty transportu ponosi Sklep Internetowy CELLABIC.pl..
 1. Sklep Internetowy CELLABIC.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep Internetowy CELLABIC.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych  lub błędnego numeru konta.
 2. Konsument  ma obowiązek ocenienia stanu towaru .Uszkodzenie jawne, widoczne przy odbiorze przesyłki, należy odnotować przy podpisaniu odbioru przesyłki; nie należy przyjmować przesyłki bez zastrzeżeń; kurier na miejscu powinien spisać protokół szkody,  należy niezwłocznie zgłosić na adres sklep@cellabic.pl, celem uruchomienia procedury reklamacyjnej.  Należy wpisać numer listu przewozowego, zawartość  przesyłki i numer zamówienia. 
 3. Uszkodzenie niejawne, niewidoczne przy odbiorze przesyłki, należy zgłosić do przewoźnika, w celu spisania protokołu szkody, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty odebrania przesyłki, więc do naszego Biura Obsługi Klienta- sklep@cellabic.pl powinno być zgłoszone w terminie 4 dni. Do czasu przyjazdu kuriera odbiorca powinien pozostawić przesyłkę wraz z opakowaniem do inspekcji kuriera. Należy wpisać numer listu przewozowego, zawartość i nr zamówienia.
 4. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie CELLABIC.pl zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego.
 
 
§8 Polityka prywatności
 1. Klient  oświadcza, że jego dane podawane podczas procesu rejestracji są prawdziwe.
 2. Konto Klienta zawiera dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Klient powinien niezwłocznie zaktualizować swój profil.
 3. Klient  wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych formularzu rejestracyjnym w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży. Każde inne wykorzystanie danych osobowych Kupującego wymaga jego odrębnej zgody.
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w sklepie e-CELLABIC.pl jest TM Labs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Al. Płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków. Każdy zarejestrowany Kupujący ma zapewnione prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawy, uzupełniania i usunięcia.
 5. Internetowa przeglądarka korzysta z plików cookies, które zapisywane są na dysku urządzenia końcowego użytkownika. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych. Zawartość plików cookies nie daje możliwości identyfikacji danego użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są również przetwarzane przechowywane dane osobowe, w żaden sposób nie niszczą systemu w komputerze użytkownika ani nie wpływają na jego sposób działania, w szczególności nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkownika ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. CELLABIC.pl przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu 1) utrzymania sesji użytkownika(po zalogowaniu się); tworzenia statystyk oglądalności.
 6.  Klient może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcje przyjmowania cookies, co jednak może wpłynąć na funkcjonalność e-CELLABIC.pl
§9 Postanowienia końcowe
 1. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego e-CELLABIC.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
 2. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronach sklepu internetowego e-CELLABIC.pl, a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.), nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
 3. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego e-CELLABIC.pl  towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 4. Sklep Internetowy e-CELLABIC.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 5. Sklep Internetowy e-CELLABIC.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 7. Właściciel sklepu jest podmiotem odpowiedzialnym (wprowadzającym do obrotu na teren RP) sprzedawanych przez siebie produktów.
 8. Wszelkie wykorzystywanie zdjęć, kopiowanie strony w całości lub jej elementów bez pisemnej zgody właściciela sklepu e-CELLABIC.pl jest zabronione i może rodzić stosowne konsekwencje prawne.
 9. Sklep Internetowy e-CELLABIC.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep Internetowy e-CELLABIC.pl, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Sklepu Internetowego e-CELLABIC.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 10.  Niniejszy Regulamin obowiązuje od ……………..roku.
Wersja 1; obowiązuje od ………….roku.

Cellabic newsletter

Wykorzystaj moc naszych kosmeceutyków i osiągaj niesamowite efekty w pielęgnacji domowej produktami Cellabic®

Zobacz

listę mini zabiegów z naszymi zestawami!

sendmessage